Ranolazine USP RC A

  • CAS No. : 2210-74-4
  • Mol F. : C10H12O3
  • Mol W. : 180.2
  • Cat No. : ESL_R072

Product Description

Product NameRanolazine USP RC A
SynonymsGlycidyl 2-Methoxyphenyl Ether2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane

1-(2,3-Epoxypropoxy)-2-methoxybenzene

1,2-Epoxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane

1,2-Epoxy-3-(o-methoxyphenoxy)propane

Related APIRanolazine
CategoryImpurities
Top